HELLENIC NEWS RADIO

Αρχική » ΑΡΧΙΚΗ » Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης – ΑΠΟΡΗΤΟ

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης – ΑΠΟΡΗΤΟ


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΜΕΠΟ)
ΙΜΕΠΟ – Χάρητος 46, ΤΚ:106 76 Αθήνα – Τηλ: 210 7255385 8, Fax: 210 7255389 – e-mail: info@imepo.gr
1
Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια
Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης
Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης
Δρ Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, ΕΚΚΕ
Δρ Ε. Γκαζόν
Οι οικονομικοί μετανάστες σήμερα αποτελούν μια πρόκληση για την
πολιτεία, που αφενός καλείται να διαφυλάξει τη συνοχή της και αφετέρου
καλείται να σχεδιάσει μια αποτελεσματική πολιτική για τη μετανάστευση.
Η μελέτη που πραγματοποιήσαμε διερευνά τα ζητήματα σχετικά με
την υγεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση και την πολιτική που εφαρμόζεται
στους τομείς αυτούς σήμερα για τους αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες –
νόμιμους και παράνομους – που κατοικούν στη χώρα μας.
Οι οικονομικοί μετανάστες ξεπερνούν πλέον σήμερα το ένα εκατομμύριο.
– 762.191 άτομα σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2001(ΕΣΥΕ):
7% του γενικού πληθυσμού.
– 391.674 απασχολούμενοι είναι αλλοδαποί, δηλαδή 9,5% του συνολικού
εργατικού δυναμικού (ΕΣΥΕ, 2001)
– 348.455 αλλοδαποί μισθωτοί, δηλαδή 13% του συνόλου των μιστωθών
(ΕΣΥΕ, 2001)
Στα 3 μεγαλύτερα ασφαλιστικά Ταμεία είναι ασφαλισμένοι:
– ΙΚΑ: 242.142 αλλοδαποί ασφαλισμένοι, (13% του συνόλου των
ασφαλισμένων)
– ΤΕΒΕ: 9.705 αλλοδαποί απασχολούμενοι ( 1,7% του συνόλου)
– ΟΓΑ: 44.689 αλλοδαποί απασχολούμενοι (6,1% του συνόλου)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΜΕΠΟ)
ΙΜΕΠΟ – Χάρητος 46, ΤΚ:106 76 Αθήνα – Τηλ: 210 7255385 8, Fax: 210 7255389 – e-mail: info@imepo.gr
2
Στα πλαίσια της μελέτης γίνεται:
– αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά την ασφάλιση των
αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών με βάση δεδομένα από τρεις
ασφαλιστικούς φορείς.
– παρουσίαση του γενικού προφίλ των μεταναστών και διερεύνηση των
δεδομένων εκείνων που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα και πιθανές
επιπτώσεις στο σύστημα υγείας και πρόνοιας.
– παράθεση προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωση των ζητημάτων πρόνοιας
.
Η επισκόπηση σχετικά με τις προϋποθέσεις ασφάλισης και εγγραφής
στα Μητρώα σε τρεις μεγάλους ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και
ΟΓΑ) μας επιβεβαίωσε ότι οι νόμιμα εργαζόμενοι αλλοδαποί που διαθέτουν
Κάρτα παραμονής μπορούν να εγγράφονται στα Μητρώα των Ταμείων,
εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Όπως διαπιστώθηκε, «οι αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην
Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και
απολαμβάνουν των ιδίων ασφαλιστικών δικαιωμάτων με τους ημεδαπούς».
Σχετικά με τις παροχές δεν φάνηκε να υπάρχουν διαφοροποιήσεις
ανάμεσα στους γηγενείς και στους αλλοδαπούς. Ωστόσο, το γεγονός ότι
ασφαλίζονται σε χαμηλές ασφαλιστικές κατηγορίες και σε χαμηλά κλιμάκια
διαφοροποιεί το ύψος των παροχών σε είδος και σε χρήμα και
μακροπρόθεσμα θα διαφοροποιήσει (εφόσον παραμείνουν ασφαλισμένοι) και
το ύψος των συντάξεων.
Τα δεδομένα της Απογραφής του πληθυσμού (ΕΣΥΕ, 2001) και του
ΙΚΑ (2003) μας ανέδειξε το προφίλ των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Όπως
διαπιστώθηκε: οι αλλοδαποί είναι λιγότερο από 40 χρόνων, είναι πολύ συχνά
παντρεμένοι (60% που ήλθαν για εργασία, ζουν με την οικογένειά τους),
πολλοί από αυτούς -40%- ζουν στην Ελλάδα περισσότερο από 5 χρόνια, και
κατοικούν κυρίως σε αστικές περιοχές (79%). Έχουν μέσο και χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης (αλλά όχι πιο χαμηλό σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού),
είναι μισθωτοί, και απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους και
επαγγέλματα (κυρίως στην παροχή υπηρεσιών, τεχνίτες, χειριστές
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΜΕΠΟ)
ΙΜΕΠΟ – Χάρητος 46, ΤΚ:106 76 Αθήνα – Τηλ: 210 7255385 8, Fax: 210 7255389 – e-mail: info@imepo.gr
3
μεταφορικών μέσων, ανειδίκευτοι εργάτες και μικροεπαγγελματίες). Το προφίλ
αυτό μας βοηθάει να διερευνήσουμε τις σχέσεις των αλλοδαπών με το
σύστημα υγείας και πρόνοιας και τις πιθανές επιπτώσεις.
Προσεγγίζοντας το ζήτημα των πιθανών επιπτώσεων της συμμετοχής
των αλλοδαπών στο σύστημα υγείας και πρόνοιας, βγάλαμε μερικά πολύ
ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Κατ’ αρχήν, τα δεδομένα που προέρχονται από το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και το
ΟΓΑ είναι ιδιαίτερα ελλιπή σ’ ότι αφορά τη συμμετοχή των αλλοδαπών στο
σύστημα υγείας και πρόνοιας. Έτσι, είναι αδύνατον να γνωρίζουμε με
ακρίβεια αν το ισοζύγιο μεταξύ εισφορών και δαπανών των αλλοδαπών είναι
ισορροπημένο, αν παρουσιάζει έλλειμμα ή αντίθετα αν παρουσιάζει
πλεόνασμα
Πάντως, με βάση τα περιορισμένα δεδομένα μας, διαπιστώσαμε, ότι η
ένταξη των αλλοδαπών στην τοπική αγορά εργασίας βοηθά την λειτουργία του
συστήματος συνταξιοδότησης βραχυπρόθεσμα, υπό την έννοια ότι οι
αλλοδαποί πληρώνουν τώρα περισσότερο σε αναλογία πληθυσμού για τους
Έλληνες συνταξιούχους. Η προτίμηση για τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα σε
σχέση με τον μακροπρόθεσμο, συνεχίζει πάντα να υφίσταται. Αυτό σημαίνει ότι
οι αλλοδαποί εργάτες προτιμούν περισσότερα χρήματα εδώ και τώρα χωρίς
ασφάλιση με αρνητικές επιπτώσεις μελλοντικά .
Γενικότερα, όπως φάνηκε, δεν πρέπει κανείς να περιμένει κάποια
βασική βελτίωση του συστήματος υγείας και πρόνοιας μέσα από την
συμμετοχή των αλλοδαπών στη μόνιμη απασχόληση. Η διερεύνηση αυτών
των θεμάτων απαιτεί ωστόσο λεπτομερή δεδομένα και σε βάθος μακρο-
οικονομική ανάλυση.
Για την επιτυχή εφαρμογή μεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να
σχεδιαστεί μια συνεκτική και συνολική πολιτική. Προς την κατεύθυνση αυτή
θα πρέπει να αναπτύσσονται προγράμματα που να αφορούν τους επιμέρους
τομείς όπως τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την
παιδεία κλπ. που θα στοχεύουν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης,
ενώ θα οδηγούν στην καλύτερη διαχείριση των θεμάτων αυτών και στην ένταξη
των μεταναστών.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΜΕΠΟ)
ΙΜΕΠΟ – Χάρητος 46, ΤΚ:106 76 Αθήνα – Τηλ: 210 7255385 8, Fax: 210 7255389 – e-mail: info@imepo.gr
4
Η εθνική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να κινείται λοιπόν:
􀂾 στην προσπάθεια αποτίμησης και ανάδειξης της συμβολής των
μεταναστών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και
􀂾 στην οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωσή των αλλοδαπών
μέσω της νομιμοποίησής τους με τη διεύρυνση του θεσμικού
πλαισίου καθώς και με την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της
λαθρομετανάστευσης.
Οι πολιτικές σχετικά με τα ζητήματα πρόνοιας-ασφάλισης θα πρέπει να
στοχεύουν:
– Στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης και των επιλογών
της πολιτικής πρόνοιας.
– Στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας για μια
πιο αποτελεσματική και εξειδικευμένη κοινωνική προστασία για
τους αλλοδαπούς μετανάστες.
– Στη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης των μεταναστών
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.


Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: