HELLENIC NEWS RADIO

Αρχική » 2009 » Δεκέμβριος

Monthly Archives: Δεκέμβριος 2009

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης – ΑΠΟΡΗΤΟ


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΜΕΠΟ)
ΙΜΕΠΟ – Χάρητος 46, ΤΚ:106 76 Αθήνα – Τηλ: 210 7255385 8, Fax: 210 7255389 – e-mail: info@imepo.gr
1
Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια
Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης
Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης
Δρ Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, ΕΚΚΕ
Δρ Ε. Γκαζόν
Οι οικονομικοί μετανάστες σήμερα αποτελούν μια πρόκληση για την
πολιτεία, που αφενός καλείται να διαφυλάξει τη συνοχή της και αφετέρου
καλείται να σχεδιάσει μια αποτελεσματική πολιτική για τη μετανάστευση.
Η μελέτη που πραγματοποιήσαμε διερευνά τα ζητήματα σχετικά με
την υγεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση και την πολιτική που εφαρμόζεται
στους τομείς αυτούς σήμερα για τους αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες –
νόμιμους και παράνομους – που κατοικούν στη χώρα μας.
Οι οικονομικοί μετανάστες ξεπερνούν πλέον σήμερα το ένα εκατομμύριο.
– 762.191 άτομα σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2001(ΕΣΥΕ):
7% του γενικού πληθυσμού.
– 391.674 απασχολούμενοι είναι αλλοδαποί, δηλαδή 9,5% του συνολικού
εργατικού δυναμικού (ΕΣΥΕ, 2001)
– 348.455 αλλοδαποί μισθωτοί, δηλαδή 13% του συνόλου των μιστωθών
(ΕΣΥΕ, 2001)
Στα 3 μεγαλύτερα ασφαλιστικά Ταμεία είναι ασφαλισμένοι:
– ΙΚΑ: 242.142 αλλοδαποί ασφαλισμένοι, (13% του συνόλου των
ασφαλισμένων)
– ΤΕΒΕ: 9.705 αλλοδαποί απασχολούμενοι ( 1,7% του συνόλου)
– ΟΓΑ: 44.689 αλλοδαποί απασχολούμενοι (6,1% του συνόλου)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΜΕΠΟ)
ΙΜΕΠΟ – Χάρητος 46, ΤΚ:106 76 Αθήνα – Τηλ: 210 7255385 8, Fax: 210 7255389 – e-mail: info@imepo.gr
2
Στα πλαίσια της μελέτης γίνεται:
– αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά την ασφάλιση των
αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών με βάση δεδομένα από τρεις
ασφαλιστικούς φορείς.
– παρουσίαση του γενικού προφίλ των μεταναστών και διερεύνηση των
δεδομένων εκείνων που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα και πιθανές
επιπτώσεις στο σύστημα υγείας και πρόνοιας.
– παράθεση προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωση των ζητημάτων πρόνοιας
.
Η επισκόπηση σχετικά με τις προϋποθέσεις ασφάλισης και εγγραφής
στα Μητρώα σε τρεις μεγάλους ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και
ΟΓΑ) μας επιβεβαίωσε ότι οι νόμιμα εργαζόμενοι αλλοδαποί που διαθέτουν
Κάρτα παραμονής μπορούν να εγγράφονται στα Μητρώα των Ταμείων,
εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Όπως διαπιστώθηκε, «οι αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην
Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και
απολαμβάνουν των ιδίων ασφαλιστικών δικαιωμάτων με τους ημεδαπούς».
Σχετικά με τις παροχές δεν φάνηκε να υπάρχουν διαφοροποιήσεις
ανάμεσα στους γηγενείς και στους αλλοδαπούς. Ωστόσο, το γεγονός ότι
ασφαλίζονται σε χαμηλές ασφαλιστικές κατηγορίες και σε χαμηλά κλιμάκια
διαφοροποιεί το ύψος των παροχών σε είδος και σε χρήμα και
μακροπρόθεσμα θα διαφοροποιήσει (εφόσον παραμείνουν ασφαλισμένοι) και
το ύψος των συντάξεων.
Τα δεδομένα της Απογραφής του πληθυσμού (ΕΣΥΕ, 2001) και του
ΙΚΑ (2003) μας ανέδειξε το προφίλ των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Όπως
διαπιστώθηκε: οι αλλοδαποί είναι λιγότερο από 40 χρόνων, είναι πολύ συχνά
παντρεμένοι (60% που ήλθαν για εργασία, ζουν με την οικογένειά τους),
πολλοί από αυτούς -40%- ζουν στην Ελλάδα περισσότερο από 5 χρόνια, και
κατοικούν κυρίως σε αστικές περιοχές (79%). Έχουν μέσο και χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης (αλλά όχι πιο χαμηλό σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού),
είναι μισθωτοί, και απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους και
επαγγέλματα (κυρίως στην παροχή υπηρεσιών, τεχνίτες, χειριστές
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΜΕΠΟ)
ΙΜΕΠΟ – Χάρητος 46, ΤΚ:106 76 Αθήνα – Τηλ: 210 7255385 8, Fax: 210 7255389 – e-mail: info@imepo.gr
3
μεταφορικών μέσων, ανειδίκευτοι εργάτες και μικροεπαγγελματίες). Το προφίλ
αυτό μας βοηθάει να διερευνήσουμε τις σχέσεις των αλλοδαπών με το
σύστημα υγείας και πρόνοιας και τις πιθανές επιπτώσεις.
Προσεγγίζοντας το ζήτημα των πιθανών επιπτώσεων της συμμετοχής
των αλλοδαπών στο σύστημα υγείας και πρόνοιας, βγάλαμε μερικά πολύ
ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Κατ’ αρχήν, τα δεδομένα που προέρχονται από το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και το
ΟΓΑ είναι ιδιαίτερα ελλιπή σ’ ότι αφορά τη συμμετοχή των αλλοδαπών στο
σύστημα υγείας και πρόνοιας. Έτσι, είναι αδύνατον να γνωρίζουμε με
ακρίβεια αν το ισοζύγιο μεταξύ εισφορών και δαπανών των αλλοδαπών είναι
ισορροπημένο, αν παρουσιάζει έλλειμμα ή αντίθετα αν παρουσιάζει
πλεόνασμα
Πάντως, με βάση τα περιορισμένα δεδομένα μας, διαπιστώσαμε, ότι η
ένταξη των αλλοδαπών στην τοπική αγορά εργασίας βοηθά την λειτουργία του
συστήματος συνταξιοδότησης βραχυπρόθεσμα, υπό την έννοια ότι οι
αλλοδαποί πληρώνουν τώρα περισσότερο σε αναλογία πληθυσμού για τους
Έλληνες συνταξιούχους. Η προτίμηση για τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα σε
σχέση με τον μακροπρόθεσμο, συνεχίζει πάντα να υφίσταται. Αυτό σημαίνει ότι
οι αλλοδαποί εργάτες προτιμούν περισσότερα χρήματα εδώ και τώρα χωρίς
ασφάλιση με αρνητικές επιπτώσεις μελλοντικά .
Γενικότερα, όπως φάνηκε, δεν πρέπει κανείς να περιμένει κάποια
βασική βελτίωση του συστήματος υγείας και πρόνοιας μέσα από την
συμμετοχή των αλλοδαπών στη μόνιμη απασχόληση. Η διερεύνηση αυτών
των θεμάτων απαιτεί ωστόσο λεπτομερή δεδομένα και σε βάθος μακρο-
οικονομική ανάλυση.
Για την επιτυχή εφαρμογή μεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να
σχεδιαστεί μια συνεκτική και συνολική πολιτική. Προς την κατεύθυνση αυτή
θα πρέπει να αναπτύσσονται προγράμματα που να αφορούν τους επιμέρους
τομείς όπως τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την
παιδεία κλπ. που θα στοχεύουν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης,
ενώ θα οδηγούν στην καλύτερη διαχείριση των θεμάτων αυτών και στην ένταξη
των μεταναστών.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΜΕΠΟ)
ΙΜΕΠΟ – Χάρητος 46, ΤΚ:106 76 Αθήνα – Τηλ: 210 7255385 8, Fax: 210 7255389 – e-mail: info@imepo.gr
4
Η εθνική μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να κινείται λοιπόν:
􀂾 στην προσπάθεια αποτίμησης και ανάδειξης της συμβολής των
μεταναστών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και
􀂾 στην οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωσή των αλλοδαπών
μέσω της νομιμοποίησής τους με τη διεύρυνση του θεσμικού
πλαισίου καθώς και με την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της
λαθρομετανάστευσης.
Οι πολιτικές σχετικά με τα ζητήματα πρόνοιας-ασφάλισης θα πρέπει να
στοχεύουν:
– Στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης και των επιλογών
της πολιτικής πρόνοιας.
– Στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας για μια
πιο αποτελεσματική και εξειδικευμένη κοινωνική προστασία για
τους αλλοδαπούς μετανάστες.
– Στη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης των μεταναστών
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: OΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: OΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δευτέρα, 02 Φεβρουάριος 2009 10:51 –

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: OΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: OΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ elkosmos.gr
συνέντευξη στον Θεόδωρο Χατζηγώγο
Aφορμή το καινούργιο βιβλίο του κ. Σωτηρίου που κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες από τις
χριστιανικές εκδόσεις «Τήνος» με τον εύγλωττο τίτλο «Δημογραφικό και
Λαθρομετανάστευση» και το οποίο αναμένεται ότι θα προκαλέσει πάταγο. Κι αυτό διότι
περιέχει πλήθος στοιχείων και αποδείξεις ότι η αθρόα εισροή ξένων Μεταναστών στην
Ελλάδα βλάπτει σοβαρά την χώρα και οικονομικά! Με λαμπρές σπουδές στην Βαλκανική
Ιστορία, ο κ. Σωτηρίου θεωρείται τα τελευταία 10 χρόνια ως ένας από τους κορυφαίους
Έλληνες ειδικούς για τα Βαλκάνια και τα βιβλία του μνημονεύονται ως λίαν αξιόπιστες
πηγές από δεκάδες καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τα
διαδραματιζόμενα στην Βαλκανική Χερσόνησο. Αυτή την φορά ο Στέφανος αποφάσισε να
ασχοληθεί με το κορυφαίο αυτό εθνικό θέμα που γνωρίζει όσο ελάχιστοι, εξαιτίας και της
πολυετούς ενασχολήσεώς του με την Π.Ε.ΦΙΠ, την αναμφισβήτητα σπουδαιότερη από τις
υπάρχουσες Ενώσεις Ελλήνων Πολυτέκνων. Είναι γνωστό ότι η Π.Ε.ΦΙ.Π πρόσκειται στον
100χρονο σήμερα πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη, αλλά η συμβολή της
στην ανάπτυξη της Ελληνικής πολυτεκνείας αναγνωρίζεται απ’ όλες τις χριστιανικές
παρατάξεις, τα πολιτικά κόμματα και τους φορείς του κράτους.
Κύριε Σωτηρίου, όλοι λένε πως οι μετανάστες κάνουν καλό στην Οικονομία. Από πού
συμπεραίνετε εσείς ότι αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι;
Στις 20 Νοεμβρίου 2006 κυκλοφόρησε η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που λέει ότι :
«Από όλες τις χώρες που έχουν υποδεχτεί λαθρομετανάστες, μόνο η Ελλάδα έχει υποστεί
τόσο μεγάλη ζημιά.» Μόνο η εισφοροδιαφυγή των 600 χιλιάδων παράνομα εργαζομένων
λαθρομεταναστών κοστίζει πάνω από 0,5% του ΑΕΠ. Τον Αύγουστο του 2005 η ίδια η
κυβέρνηση Καραμανλή ανακοίνωσε πως η εισφοροδιαφυγή από το ΙΚΑ και τα άλλα ταμεία
φτάνει τα 4 δις ευρώ, και προέρχεται κυρίως από την απασχόληση των αλλοδαπών. Η
έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2001 μας λέει ότι για κάθε 5 θέσεις εργασίας
αλλοδαπών χάνονται 2 θέσεις εργασίας Ελλήνων. Στο βιβλίο μου θα βρείτε πλήθος
αποδείξεις ότι το ίδιο το Ελληνικό Κράτος ευνοεί την εργασία των αλλοδαπών, εκτρέφει
την παρανομία και οδηγεί τους Έλληνες στην ανεργία. Για να τους συκοφαντήσει μετά κι
από πάνω ότι είναι τεμπέληδες και δεν κάνουν βαρειές δουλειές. Θα έστελνε ποτέ ένας
αντιρατσιστής προοδευτικός το παιδί του να δουλέψει στην οικοδομή με μεροκάματο 20
ευρώ και χωρίς ΙΚΑ; Ασφαλώς όχι!
Κουτσοί Στραβοί, στον Aγιο Παντελεήμονα
Μήπως είσθε υπερβολικός; Είναι χριστιανικό να τα βάζουμε με τους καημένους τους
αλλοδαπούς;
Μα τι λέτε τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται στην χώρα; Δεκάδες χιλιάδες αλλοδαποί με ένα
καλάθι στο χέρι κατακλύζουν τις λαϊκές αγορές, χωρίς άδεια. Μπορείτε να τους δείτε στα
φανάρια, στις γωνίες, στις εισόδους των σούπερ μάρκετ. Σας βεβαιώνω ότι έχουν έλθει
στην Ελλάδα για να ζητιανέψουν όλοι οι Τσιγγάνοι των Βαλκανίων. Αυτή την στιγμή, μόνο
στην Αθήνα, ζητιανεύουν, κλέβουν ή πουλάνε ναρκωτικά πάνω από 50.000 τσιγγάνοι
λαθρομετανάστες. Οι αστυνομικοί σφυρίζουν αδιάφορα, κι εδώ που τα λέμε καλά κάνουν.
Όποιοι διαπράξουν το λάθος να δείξουν ευσυνειδησία , τους πάνε κατηγορούμενους στο
δικαστήριο
Στο βιβλίο σας αναφέρετε συνταρακτικά στοιχεία που αποδεικνύουν κάτι φοβερό το οποίο
αποσιωπούν όλα τα ΜΜΕ: Όλη αυτή η νομιμοποίηση των μεταναστών από τον Πάκη
Παυλόπουλο στοιχίζει δισεκατομμύρια στο Ελληνικό Δημόσιο…
Ασφαλώς! Κοιτάξτε κάτι: Το ίδιο το υπουργείο Εσωτερικών μας βεβαίωσε τον περασμένο
Δεκέμβριο ότι κάθε αίτηση άδειας παραμονής ενός μετανάστη, στοιχίζει 1176 ευρώ, την
στιγμή που ο μέσος μισθός των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα είναι 550 ευρώ. Ο ίδιος ο κ.
Παυλόπουλος μας είπε προ ημερών ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της άδειας
παραμονής το πληρώνει το Ελληνικό Κράτος. Τους τελευταίους 18 μήνες έχουν γίνει 170
χιλιάδες νέες νομιμοποιήσεις. Κάντε έναν απλό πολλαπλασιασμό για να δείτε πόσο μας
κοστίζει μόνο η νομιμοποιήση των μεταναστών. Μην ξεχνάτε επίσης ότι 15 εκατομμύρια
Ευρώ φεύγουν κάθε μέρα από την Ελλάδα στην Αλβανία από τα εμβάσματα μόνο των
Αλβανών μεταναστών. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από μισό δις ευρώ τον χρόνο, το οποίο δεν
αναπληρώνεται.
Κι αυτό που λένε οι αριστεροί οικονομολόγοι, ότι η προσφορά των ξένων μεταναστών στο
ΑΕΠ είναι γύρω στο 1 με 1,5%;
Ουδείς είναι σε θέση να εξακριβώσει το ποσοστό συνεισφοράς του στο ΑΕΠ. Επικαλούμενη
στοιχεία τραπεζών και του υπουργείου Οικονομικών, η «Καθημερινή» τον περασμένο
Αύγουστο την υπολόγισε γύρω στο 1%. Ωστόσο αυτό το ποσοστό σχετίζεται μόνο με την
αποταμίευση και την κατανάλωση των αλλοδαπών. Ουδείς όμως μας είπε ποτέ πόσο
κοστίζουν στο ΑΕΠ οι λαθρομετανάστες.
Τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Σωτηρίου, ότι επιδοτεί το κράτος τους αλλοδαπούς;
Θα σας πω τι μας κρύβουν: Ο αλλοδαπός εργαζόμενος κολλάει στο ΙΚΑ μόνο 50 ένσημα τον
χρόνο, όσα δηλαδή του χρειάζονται για την άδεια παραμονής και το βιβλιάριο ασθενείας του
ΙΚΑ. Ξέρετε τι απολαμβάνει με αυτά τα 50 ένσημα; Ακούστε και φρίξτε: α) Επιδότηση
ενοικίου 1800 ευρώ ετησίως για τετραμελή οικογένεια. β) επίδομα τέκνων από τον ΟΑΕΔ
περί τα 300 ευρώ για δύο παιδιά. γ) αναρίθμητες επισκέψεις σε γιατρούς, δωρεάν εξετάσεις
και φάρμακα. Στα νοσοκομεία Παίδων, οι 8 στους 10 ασθενείς είναι αλλοδαποί, στα
ενηλίκων οι 5 στους 10. Όλοι τους με βαρύτατες ασθένειες που απαιτούν θεραπείες μέχρι
και 100 χιλιάδων ευρώ έκαστη. δ) Ταμείο Ανεργίας, το οποίο πολλοί αλλοδαποί παίρνουν
εσκεμμένα με τυπική απόλυση, εισπράττοντας συγχρόνως μικρότερο μισθό από τον
εργοδότη τους. ε) Δωρεάν σχολεία και βιβλία για τα παιδιά τους. στ) άτοκα στεγαστικά
δάνεια και δωρεάν σπίτια. ζ) Δωρεάν κατασκηνώσεις, καλοκαιρινές διακοπές και πάρα
πολλά άλλα.
Θα μας δώσετε μια εικόνα από την κατάσταση στα σχολεία;
Σε μία μόνο πενταετία οι αλλοδαποί μαθητές αυξήθηκαν κατά 300%. Το 2020 στα ελληνικά
σχολεία θα φοιτούν 450.000 αλλοδαποί μαθητές και το 2031 600.000, ενώ τα Ελληνόπουλα
θα είναι τα μισά (300.000) αν συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς.
Η Ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε για το Δημογραφικό πρόβλημα των Ελλήνων;
Με το Δημογραφικό Νομοσχέδιο του υφυπουργού Κωνσταντόπουλου που έφερε στην Βουλή
το 2005, η Κυβέρνηση εξαπάτησε τους Έλληνες. Δίνει μόλις 191 εκατομμύρια ευρώ για τις
γεννήσεις των Ελληνόπουλων, ενώ ξοδεύει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους
λαθρομετανάστες. Το υπουργείο Γεωργίας ξοδεύει τα διπλά για τις γεννήσεις μοσχαριών.
Δηλαδή εμείς οι Έλληνες πρέπει να αρχίσουμε να μουγκανίζουμε για να μας δώσουν
σημασία στην Ελλάδα.
Εγκληματούν, πουλάνε ναρκωτικάκαι προκαλούν τροχαία
Μεγάλο μέρος του βιβλίου σας αναφέρεται στην φοβερή άνοδο της εγκληματικότητας
εξαιτίας της παρουσίας των μεταναστών. Μήπως είσθε λίγο υπερβολικός;
Μα τι λέτε τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται καθημερινώς; Όσο κι αν προσπαθούν να το
κρύψουν οι προοδευτικοί δημοσιογράφοι, ο λαός αντιλαμβάνεται ότι πάνω από τα μισά
εγκλήματα έχουν αλλοδαπούς δράστες. Επειδή έχω τρία παιδιά, σας πληροφορώ ότι στα
Δημόσια Σχολεία τα Ελληνόπουλα δεν τολμούν να πάνε ουτε στην τουαλέτα. Διότι ο
14χρονος αλλοδαπός μπαίνει στην Τετάρτη Δημοτικού λόγω αγνοίας της Ελληνικής
γλώσσας και έχει συμμαθητές 8χρονα ελληνόπουλα που τον τρέμουν. Στο βιβλίο μου θα
διαβάσετε πλήθος επισήμων στοιχείων που μπορούν να πείσουν και τον πιο άπιστο Θωμά
για την τρομερή συμβολή των αλλοδαπών στην ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας. Ο
προϊστάμενος της Δίωξης Ναρκωτικών κ. Γιάννης Ραχωβίτσας έδωσε στοιχεία του 2003
που μας λένε το εξής: Το 80% του εμπορίου των ναρκωτικών στην Ελλάδα βρίσκεται στα
χέρια των Αλβανών, ενώ οι χρήστες είναι 97,8% Έλληνόπουλα. Εξαφανιζόμαστε σαν Φυλή,
δεν το βλέπετε;
Όσοι διαβάσουν αυτά που γράφετε για τις ασθένειες που κουβαλάνε οι αλλοδαποί στην
Ελλάδα, δεν θα ξαναφάνε ψωμί από φούρνο και γλυκά από ζαχαροπλαστείο…
Το ίδιο το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 300.000 φορείς
Ηπατίτιδας Β και 50.000 Ηπατίτιδας C, που οφείλονται αποκλειστικά στην ανεξέλεγκτη
είσοδο λαθρομεταναστών, οι οποίοι παραδόξως εργάζονται χωρίς κανέναν έλεγχο σε
φούρνους, ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια χωρίς κάρτα υγείας. Η φυματίωση θερίζει, η
λέπρα που είχε εξαφανιστεί από την Ελλάδα τον 20ο αιώνα, ξαναγύρισε και κάνει θραύση.
Συγγνώμη, κύριε Σωτηρίου, οι αλλοδαποί φταίνε και για τα τροχαία στους δρόμους; Αυτό
ισχυρίζεστε;
Συμβάλλουν σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό για τα βαριά τροχαία. Ο ίδιος ο Διοικητής της
Τροχαίας Αττικής κ. Τζέκης δήλωσε στις 25-10-2001 ότι «οι αλλοδαποί οδηγοί έχουν
κυκλοφοριακή αγωγή νηπίων». Η πλειονότητα των αλλοδαπών οδηγεί αυτοκίνητα χωρίς
ασφάλιση, χωρίς τεχνικό έλεγχο, χωρίς σέρβις και με αμφισβητούμενα διπλώματα
οδήγησης που έχουν εκδοθεί στις χώρες τους. Τον περασμένο Ιούνιο, το Επικουρικό ταμείο
των Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το 40% των ανασφαλίστων
αυτοκινήτων που προκαλούν ατυχήματα, ανήκουν σε αλλοδαπούς. Το επιικουρικό κρούει το
καμπανάκι της κατάρρευσης του τομέα ασφάλισης αυτοκινητιστών λόγω αλλοδαπών, διότι
αυτό πληρώνει τις ζημιές που κάνουν όσοι δεν έχουν ασφάλεια. Όμως, πέρα από όλα αυτά,
το σημαντικότερο κόστος από την παρουσία τόσων ανεξέλεκτων ξένων μεταναστών στην
Ελλάδα είναι η υποθήκευση του μέλλοντος των ελαχίστων νέων Ελληνόπουλων που
γεννιούνται. Είναι καιρός να απαιτήσουμε το αυτονόητο. Τα λεφτά του Έλληνα να δίνονται
για τις γεννήσεις Ελληνόπουλων και όχι για τους λαθρομετανάστες.
Ελάχιστα Χριστιανικό μου ακούγεται αυτό, ωστόσο σας ευχαριστούμε θερμώς κύριε
Σωτηρίου για τα φοβερά στοιχεία που είχατε την καλωσύνη να μας δώσετε.
Κι εγώ σας ευχαριστώ.

και εμείς ευχαριστούμε για την πληροφόρηση και την αγάπη μας στο  elkosmos.gr

ΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ


ΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ


Μετανάστες από γειτονικές χώρες, με λίγους μόνο μήνες ασφάλισης στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας, μπορούν να πάρουν την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ ύψους 716 ευρώ, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. …Βουλγάρα 60 ετών η οποία έχει δουλέψει μόνο έναν χρόνο στην Ελλάδα, κατοικεί στη χώρα και παίρνει από το ΙΚΑ σύνταξη του ΕΚΑΣ 716 ευρώ. Όχι, δεν είναι το τελευταίο σύντομο ρατσιστικό ανέκδοτο, αλλά η νέα ασφαλιστική καταιγίδα που θα μεγαλώσει αναπόφευκτα τη «μαύρη τρύπα» του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας μας. Της Μαίρης Λαμπαδίτη
Ο αριθμός αιτήσεων για συνταξιοδότηση Βουλγάρων εργαζομένων τριπλασιάστηκε απότομα τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας την εύλογη απορία της αρμόδιας διεύθυνσης του ΙΚΑ. Το μυστήριο βεβαίως λύθηκε όταν οι υπάλληλοι ανέτρεξαν στους κοινοτικούς κανονισμούς απονομής συντάξεων. Οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι, ως ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης στην χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου του 2009 και απολαμβάνουν τα ίδια εργασιακά και συνταξιοδοτικά προνόμια με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι, ακόμα και με λίγους μήνες ασφάλισης στην Ελλάδα, ένας Βούλγαρος, ένας Ρουμάνος ή ένας Πολωνός που έχει δουλέψει 14-15 χρόνια στην πατρίδα του, μπορεί (στα 65 ο άντρας, στα 60 η γυναίκα) να πάρει την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ, ύψους 486 ευρώ, όπως επίσης να κάνει και αίτηση για χορήγηση του ΕΚΑΣ, ύψους 230 ευρώ. Το ποσό θεωρείται αστρονομικό για τη Βουλγαρία, η οποία καταβάλλει συντάξεις‐ψίχουλα, της τάξεως των 40 έως 130 ευρώ. Αυτοί οι αλλοδαποί όμως ζουν στην Ελλάδα ή απλώς εισπράττουν τη σύνταξη από το ΙΚΑ και συνεχίζουν να διαμένουν στην φθηνή χώρα τους;
Τα μικροκυκλώματα πέριξ της Ομόνοιας, τα οποία εκμεταλλεύονταν πριν από λίγα χρόνια τους αλλοδαπούς για να τους βγάλουν την περιβόητη άδεια παραμονής και εργασίας
(500 έως 1.800 ευρώ ήταν η ταρίφα για την άδεια), σπεύδουν τώρα να βγάλουν σύνταξη με το αζημίωτο… Το σημαντικότερο κατόρθωμά τους είναι να ξεπεράσουν τα γρανάζια της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρούν εξίσου και εμάς τους Έλληνες και να δηλώσουν ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας εντός της ελληνικής επικράτειας, λαδώνοντας κάποιον πρόθυμο να δανείσει τη διεύθυνσή του, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση είναι ο αλλοδαπός να αποδείξει ότι διαμένει μόνιμα στην χώρα μας. Έτσι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ συχνά διαπιστώνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις αναφέρεται η ίδια διεύθυνση σπιτιού, αλλά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και αυτή τη φορά δεν έχουν βρει την άκρη του νήματος. Η Μαρίνα Δ., 66 ετών, από τη Βουλγαρία, ήρθε πέρυσι στη χώρα μας ενώ ήδη είχε διανύσει 25 χρόνια ασφάλισης. Η σύνταξη που περίμενε να πάρει στην χώρα της δεν ήταν παραπάνω από 130 ευρώ. Δούλεψε λοιπόν έναν χρόνο σε συνεργείο καθαριότητας και μετά την 1η Ιανουαρίου, που βαφτίστηκε και επισήμως ισότιμη Ευρωπαία πολίτης (αφού εξέπνευσε και η διετής μεταβατική περίοδος που είχε ζητήσει από την Ε.Ε., το Υπουργείο Απασχόλησης), πληροφορήθηκε ότι δικαιούται σύνταξη από το ΙΚΑ.
Βάσει των κοινοτικών κανονισμών, οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι αν έχουν ασφαλιστεί έναν χρόνο στη χώρα υποδοχής τους, έχουν συγκεντρώσει το σύνολο των απαιτούμενων ενσήμων και συμπληρώσει το όριο ηλικίας, ενώ αποδεδειγμένα είναι μόνιμοι κάτοικοι σε αυτή τη χώρα, δικαιούνται να πάρουν σύνταξη.
Το σκεπτικό που διέπει την κοινοτική νομοθεσία είναι ότι κάθε κράτος‐μέλος είναι υποχρεωμένο να προσφέρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και την ανάλογη περίθαλψη στους Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν και εργάζονται σε αυτό. Η Μαρίνα Δ., που γνώριζε ότι δεν θα τα’ βγαζε πέρα με τις πολύπλοκες διαδικασίες των ασφαλιστικών ταμείων, πλήρωσε 4.000 ευρώ στο κύκλωμα, στο οποίο σημειωτέον συμμετέχουν και δικηγόροι, για να βγάλει την κατώτατη σύνταξη των 486 ευρώ, ενώ σε δύο χρόνια μπορεί να κάνει αίτηση και για το ΕΚΑΣ! Προφανώς έπεσε θύμα εκμετάλλευσης, αφού η συνήθης αμοιβή των δικηγόρων για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι 500 έως 800 ευρώ (μία έως δύο συντάξεις). Τα νέα διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα, ο κουμπάρος έφερε τον μπατζανάκη και η μητέρα την ξαδέλφη, με αποτέλεσμα 7 στους 10 πολίτες άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταθέτουν αιτήσεις για συνταξιοδότηση στο ΙΚΑ να είναι Βούλγαροι. Στην πλειονότητά τους είναι γυναίκες που δουλεύουν σε συνεργεία καθαριότητας ή προσέχουν ηλικιωμένους και λόγω της κοντινής απόστασης με την Ελλάδα, για να φτουρίσει και η σύνταξη, μένουν στα χωριά τους στη Βουλγαρία. 130.000 Βούλγαροι και Ρουμάνοι εργάζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα
ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, σήμερα στην χώρα μας ζουν και εργάζονται 130.000 Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Το ΙΚΑ γνωρίζει το πρόβλημα και δεν κρύβει πως στο μέλλον θα πάρει μορφή χιονοστιβάδας.
Παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκτιμούν ότι οι αιτήσεις Βουλγάρων για συνταξιοδότηση στη Βόρεια Ελλάδα είναι χιλιάδες. Το υπόλοιπο 30% των αιτήσεων από ευρωπαϊκές χώρες έχει υποβληθεί από Ρουμάνους, Πολωνούς και Έλληνες που έχουν δουλέψει στο Βέλγιο και τη Γερμανία. Σε αυτό το σημείο εντοπίζονται οι στρεβλώσεις του συστήματος για να μην κατηγορηθούμε ότι «γκετοποιούμε», με βάση ρατσιστικά στερεότυπα, ανθρώπους που εργάζονται σε σκληρά επαγγέλματα, συνήθως ανασφάλιστοι και κακοπληρωμένοι, αντιμετωπίζοντας καθημερινά την εργοδοτική ασυδοσία και βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους, όπως συνέβη με τη δολοφονική απόπειρα κατά της Βουλγάρας Κωνσταντίνας Κόυνεβα.
Η στρέβλωση εντοπίζεται στη χαώδη διαφορά μισθών και συντάξεων των κρατών του πρώην ανατολικού μπλοκ σε σχέση με το επίπεδο αποδοχών στη χώρα μας. Επί παραδείγματι, ο Έλληνας που δούλεψε 25 χρόνια στις στοές του Βελγίου και 5 χρόνια στην Ελλάδα, θα πάρει τουλάχιστον 1.000 ευρώ σύνταξη από τον ασφαλιστικό φορέα του Βελγίου και άλλα 250 από το ΙΚΑ. Αντίθετα, στην περίπτωση των βαλκανικών
κρατών που εντάχθηκαν στην Ε.Ε., το ποσό που απονέμει π.χ. η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν ξεπερνάει τα 100 ευρώ. «Η διαφορά θα επιβαρύνει το ΙΚΑ», επισημαίνουν ανώτατα στελέχη του Ιδρύματος και συμπληρώνουν: «Πρόκειται για ανθρώπους που απλώς κάνουν τα τελευταία ένσημά τους στην Ελλάδα, έχουν δηλαδή μηδενική προσφορά στο σύστημα και λαμβάνουν κανονική σύνταξη. Πολλές φορές δεν τους ξέρουν ούτε οι γείτονες αλλά ούτε και οι δημοτικές αρχές. Εκτός από συντάξεις γήρατος, πολλοί έχουν πάρει επιδόματα παραπληγικών, τυφλότητας κ.λ.π. Έχουμε κράτος πρόνοιας και είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε, όμως στο μέλλον το κόστος θα είναι υπέρογκο».

Αρέσει σε %d bloggers: